Date:
 ข่าว สำนักงาน กศน.สมุทรปราการ
วันที่ 26 สิงหาคม 2555 กศน. อำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้ดำเนินการ ทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ประจำปี 2555 เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2555 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้นิเทศ ตรวจเยี่ยม สนาม สอบ ข้อเขียน มิติความรู้ความคิด การประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่2/2555...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2555 กศน.อำเภอบางพลี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอ บาง พลี โดยมี นายสิทธิศักดิ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางพลี เป็นประธาน เปิด โครงการดังกล่าว...
(อ่านต่อ)
วันที่ 24 สิงหาคม 2555 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอ เมืองสมุทรปราการ มอบ นางรัศมี อัศวเสมาชัย หัวหน้า กศน. ตำบลปากน้ำ นางสุภาพร เหลืองอร่าม หัวหน้า กศน.ตำบลบางเมืองใหม่ และนางสาวพีรยา รุ่งเรือง ครู ศรช.เฉลิมไฉไล...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานใน การเปิด"ค่ายกิจกรรมพลศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน กศน." วันที่ 23-24 สิงหาคม 2555...
(อ่านต่อ)
นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทร ปราการ นิเทศสนามสอบ N-T (National Test) เป็นการสอบ ประเมิน คุณ ภาพ การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน นักศึกษาระดับประถมศึกษาและ N-NET (Nonformal National Educational Test)...
(อ่านต่อ)
นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ มอบหมายให้ นางสาวสุพรรษา ทองเขียว ครู กศน.ตำบล เปร็ง จัด โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต,กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น, พัฒนาผู้นำชุมชนฯลฯ...
(อ่านต่อ)
นายปิยะ กองอิ้ม ครู กศน.ตำบลบางแก้ว ได้จัด โครงการพัฒนา ผู้เรียน วิชาการฯ ให้กับ นักศึกษาระดับมัธยม ศึกษา ตอนต้น -ตอนปลาย และโครงการอาชีพเพื่อการมีงานทำ...
(อ่านต่อ)
นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ต้อนรับคณะผู้นิเทศจาก สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก อาจารย์สุรัตนา บูรณะวิทย์ และ อาจารย์ศิริพรรณ พันจิพา ได้มานิเทศ สนามสอบ เทียบระดับการศึกษา...
(อ่านต่อ)
วันที่ 23 สิงหาคม 2555 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ บางบ่อ พร้อมด้วย ผอ.จามร ร่มรื่น รองประธาน คณะ กรรม การสถานศึกษา, ผอ.สมถวิล คำทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางเสาธง และคณะกรรมการ ออกประเมินนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา...
(อ่านต่อ)
วันที่ 23 สิงหาคม 2555 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางวรรณิดา บุญประคอง ได้เป็นประธานใน พิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดบัวโรย ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 กศน.ตำบลบางโฉลง กศน.ตำบลบางแก้ว และ กศน.ตำบลราชาเทวะ สังกัด กศน.อำเภอบางพลี ได้จัดโครงการ วิถีอาชีพเกษตรผสมผสาน ตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้ เกษตรผสมผสานอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ...
(อ่านต่อ)
เมื่อวัน 23 สิงหาคม 2555 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ และคณะครูนำเด็กกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส และเด็กกลุ่มเสี่ยง) เข้าร่วมโครงการ "เยาวชนปลอดภัยห่างไกลเอดส์"...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่22 สิงหาคม 2555 นางวรรณิดา บุญประคอง ผู้ว่าราชการจังหวัด สมุทรปราการ เป็นประธานใน การประชุมพิธีเปิด 76 จังหวัด รัฐบาล พบ ประชาชน "ทุน….เพื่อคุณภาพชีวิต" ทั้งนี้ นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 นายปิยะ กองอิ้ม ครู กศน.ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จัดโครงการทักษะชีวิต การดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี...
(อ่านต่อ)
วันที่ 22 สิงหาคม 2555 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัด สมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ คณะนิเทศ กศน.จังหวัด เข้านิเทศ โครงการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ สร้างงาน สร้างอาชีพ ณ กศน.ตำบลศีรษะจระเข้น้อย อำเภอบางเสาธง...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 โครงการพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย จัดอบรม ณ โรงแรม The Color Living จังหวัดสมุทรปราการ ในการนี้ นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมือง สมุทร ปราการ เป็นวิทยากรบรรยาย "การเป็นพลเมืองดี ตามวิถีประชา ธิปไตย " ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 20-22 สิงหาคม 2555 นางสาวจิณห์นิภา พระเมืองคง ครู กศน.ตำบลบางพลีใหญ่ ได้จัดโครงการอาหาร ไทยกิจกรรม ศูนย์ฝึก อาชีพ ชุมชนให้กับกลุ่มแม่บ้านลิขิต 7 เพื่อให้กลุ่มดังกล่าว...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 กศน.อำเภอบางพลี จัด โครงการประชุม ชี้แจง มาตรฐาน กศน. และแนวทางการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสาม โดยมี นายสิทธิศักดิ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางพลี เป็นประธานการประชุม...
(อ่านต่อ)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ของ กศน.อำเภอบางพลี, กศน.ตำบลบ้านบางพลีใหญ่, กศน.ตำบลบางพลีใหญ่ ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 21 สิงหาคม2555 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ พร้อมด้วย ผอ.จามร ร่มรื่น รองประธานคณะกรรมการ สถานศึกษา ผอ.สมถวิล คำทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางเสาธง และคณะกรรมการ ออกประเมินนักศึกษา...
(อ่านต่อ)
วันที่ 21 สิงหาคม2555 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ พร้อมด้วย ผอ.จามร ร่มรื่น รองประธานคณะกรรมการ สถานศึกษา ผอ.สมถวิล คำทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางเสาธง และคณะกรรมการ ออกประเมินนักศึกษา...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 18-22 สิงหาคม 2555 และ วันที่ 10-17 กรกฎาคม 2555 นางสาว จิณห์นิภา พระเมืองคง ครู กศน.ตำบลบางพลีใหญ่ ได้จัดฝึกอาชีพ ให้กับพื้นที่ ตำบลเขตบางพลีใหญ่อำเภอบางพลี เช่นการทำธูป, การทำ ขนม ไทย...
(อ่านต่อ)
วันที่ 14 สิงหาคม 2555 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ มอบ นางรัศมี อัศวเสมาชัย หัวหน้า กศน. ตำบลปากน้ำ และนางสาวพีรยา รุ่งเรือง ครู ศรช.เฉลิมไฉไล...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 14-16และ18-22 สิงหาคม 2555 นางสาวสุพิศ ประชาราษฎร์ ครู กศน.ตำบลบางปลา สังกัด กศน.อำเภอบางพลี ได้จัดโครงการอาชีพ เพื่อการมี งานทำ การทำกระเป๋าพลาสติกสาน ณ ศาลาประชาคม วัดราษฎร์บูรณะ...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 18 และ 20 สิงหาคม 2555 นางสาวกชพรรณ มีใจดี ศรช.บ้านคลองบางขวางบน จัดโครงการอาชีพระยะสั้น การขายซูชิ จำนวน 15 ชั่วโมง ให้กับประชาชน หมู่ที่3 ตำบลบางโฉลง ...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 15 - 20 สิงหาคม 2555 นางสาวสุพิศ ประชาราษฎร์ ครู กศน.ตำบลบางปลา ได้จัด โครงการอาชีพเพื่อการมี งานทำ การทำขนมไทย ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ...
(อ่านต่อ)
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2555 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ ร่วมกับอำเภอบางบ่อ และพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ มอบอุปกรณ์ เครื่องมือประกอบอาชีพให้กับครอบค รัวยากจน ที่มีรายได้ ตก เกณฑ์ จปฐ....
(อ่านต่อ)
วันที่ 20 สิงหาคม 2555 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ มอบหมายให้ นางสาวทรงพิศ ทรงประกอบ ครู กศน.ตำบลบ้านระกาศ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และรักการอ่าน ให้กับชุมชนต้นแบบ...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 นางสาวสองเมือง บุญขุนทด ครู กศน.ตำบลราชาเทวะ จัดโครงการทักษะชีวิต กฎหมายน่ารู้ในชีวิตประจำวัน ให้กับกลุ่มประชาชน ในตำบลราชาเทวะ ณ ศาลาประชาคม หมู่ 8 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี...
(อ่านต่อ)
เมื่อ วันที่ 19 สิงหาคม 2555 กศน. อำเภอเมืองสมุทรปราการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัด พิธีเปิด กศน.ตำบลแพรกษาใหม่ ณ หมู่บ้านเด่นชัย ซอยสุนทรวสุ ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับเกียรติจากนายประเสริฐ บุญเรือง...
(อ่านต่อ)
วันที่ 17 สิงหาคม 2555 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ มอบหมายให้ นายลีนวัตร ปิติพร ครู กศน.ตำบลคลอง นิยมยาตรา จัดโครงการฝึกทักษะวิชาชีพการทำ อาหารไทย เพื่อการค้า...
(อ่านต่อ)
กศน.อำเภอบางบ่อ นำผลผลิตที่เกิดขึ้นจาก การฝึกอาชีพชุมชน ที่ได้ดำเนินการจัดใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนทั้ง 8 ตำบล ในอำเภอบางบ่อ ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ร่วมงานเปิด กศน.ตำบลแพรกษาใหม่ กศน.เมืองสมุทรปราการ...
(อ่านต่อ)
ระหว่าง วันที่ 16 - 19 สิงหาคม 2555 กศน.อำเภอบางพลี ได้จัด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, โครงการทักษะชีวิตฯ, และโครงการอาชีพ ของ กศน.ตำบลบางพลีใหญ่ และ กศน. อำเภอบางพลี...
(อ่านต่อ)
วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2555 นางสาวจิณห์นิภา พระเมืองคง ครู กศน.ตำบลบางพลีใหญ่ ได้ดำเนินการจัด กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ให้กับ กลุ่มแม่บ้านคลองบางพลี เพื่อฝึกให้มีความรู้พื้นฐาน การตกแต่งงานต่าง ๆ จากงานจักสาน...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 14 - 21 สิงหาคม 2555 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผอ.กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ มอบ นางสุภาพร เหลืองอร่าม หัวหน้า กศน.บางเมือง เป็นประธานเปิด โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรระยะสั้น ภาชนะสวย ด้วย การเพ้นท์..
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 6- 14 สิงหาคม 2555 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผอ.กศน. อำเภอเมือง สมุทรปราการ เป็นประธานเปิด โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรระยะสั้น ออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2555 นางสาวสองเมือง บุญขุนทด ครู กศน.ตำบลราชาเทวะ จัดโครงการหลักสูตรระยะสั้น "การสานกระเป๋า จากผักตบชวา" ให้กับกลุ่มอาชีพ ณ ชุมชนนครทอง หมู่ 1 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม2555 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ จัด โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านวิทยาศาสตร์ กับการสร้างและพัฒนาอาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการ ฝึกอบรม...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 10-17และ 18-19 สิงหาคม 2555 ศรช.บ้านคลองบางขวางบน ตำบลบางโฉลง กศน.อำเภอบางพลี จัดโครงการหลักสูตรระยะสั้น การออก แบบ และตัดเย็บชุดเครื่องนอน และ การทำน้ำพริกสมุนไพร...
(อ่านต่อ)
  วันที่ 9 - 16 สิงหาคม 2555 กศน.ตำบลบางโฉลง สังกัด กศน.อำเภอบางพลี จัดโครงการ "การขายซูชิ 40 ชั่วโมง" ให้แก่ประชาชนผู้สนใจของ ตำบลบางโฉลง จำนวน 23 คน เป็นการสร้างงานและสร้างรายได้ี...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 8-16 สิงหาคม 2555 นางสาวสองเมือง บุญขุนทด ครู กศน.ตำบลราชาเทวะ จัด โครงการหลักสูตรระยะสั้นการทำอาหาร -ขนมเพื่อ อาชีพ ให้กับกลุ่มอาชีพ ณ หมู่บ้านไทยสมุทร2 หมู่ 8 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 4-15 สิงหาคม 2555 นางสาวเอกอนงค์ ดีศรี ครู กศน.ตำบลบางพลีใหญ่ ได้จัด โครงการอาชีพมีงานทำหลักสูตร การนวด เพื่อสุขภาพ จำนวน 60 ชั่วโมง...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 นางสาวสุพิศ ประชาราษฎร์ ครู กศน.ตำบลบางปลา ได้จัดโครงการทักษะชีวิต สุขภาพ อนามัย และสิ่งแวดล้อม ณ ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านสวนเก้าแสน ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 15 -22 สิงหาคม 2555 นายปิยะ กองอิ้ม ครู กศน.ตำบลบางแก้ว ได้จัดโครงการอาชีพเพื่อการมีงานทำ หลักสูตรการทำขนมไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายจักรพงศ์ สุพรรณาเศรษฐ์ ประธานสภา องศ์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว..
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 14 - 19 สิงหาคม 2555 นายปิยะ กองอิ้ม ครู กศน.ตำบลบางแก้ว ได้จัดโครงการอาชีพเพื่อการมีงานทำการทำ ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา ณ บ้านคุณสุนีย์ เอี่ยมดีเลิศ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี...
(อ่านต่อ)
นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ จัด กิจกรรมสอนเสริมเตรียมความพร้อมการสอบ N -NET ให้กับนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายที่จะจบหลักสูตร...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๒๐ น. นางวรรณิดา บุญประคอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานใน พิธีถวายพระพร ชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ...
(อ่านต่อ)
ในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2555 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอบางบ่อ ร่วมกับอำเภอบางบ่อ จัด กิจกรรมมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ ทำบุญตักบาตรและถวายพระพรชัยมงคล...
(อ่านต่อ)
วันที่ 11-14 สิงหาคม 2555 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลบางพลีใหญ่ โครงการ "การเพาะเห็ดครบวงจร" จัดขึ้น ณ หมู่บ้านกรุงสยาม หมู่ 5 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ...
(อ่านต่อ)
วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2555 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผอ.กศน.อำเภอบางบ่อ จัด กิจกรรมตลาดนัดอาชีพเพื่อการมีงาน โดยมีนายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์ นายอำเภอบางบ่อ เป็นประธานเปิดงาน...
(อ่านต่อ)
วันที่ 10 สิงหาคม 2555 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นางสาวยุพา กิตติดุษฎีธรรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในการประชุมชี้แจง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการสอบ N-NET...
(อ่านต่อ)
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ มอบหมายให้ นางสาวศิราพร จันทร์หล่ม ครู กศน.ตำบลบางบ่อ จัด กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ เพื่อชีวิตพอเพียง กศน.ตำบลบางบ่อ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 8 สิงหาคม 2555 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ มอบหมายให้ นางสาวรุ่งรัตน์ เอี่ยมสุกใส ครู กศน.ตำบลบางเพรียง จัดกิจกรรมประชุมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการ....
(อ่านต่อ)
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 ทาง สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการได้จัด โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียนจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้แทน....
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 กศน.ตำบลบางโฉลง และ กศน.ตำบลหนองปรือ ได้จัดโครงการทักษะชีวิต การดูแลสุขภาพ เพื่อป้องกัน "โรคมือ เท้า ปาก" เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 7- 8 สิงหาคม 2555 นางสาวสุพิศ ประชาราษฎร์ ครู กศน.ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จัด โครงการหลักสูตรระยะสั้นการทำ ดอกไม้จันทน์ ให้กับกลุ่มอาชีพ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลบางปลา...
(อ่านต่อ)
วันที่ 5 สิงหาคม 2555 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ มอบหมายให้ นางสาวศิราพร จันทร์หล่ม ครู กศน.ตำบลบางบ่อ จัดกิจกรรมฝึกอบรมรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด...
(อ่านต่อ)
วันที่ 5 สิงหาคม 2555 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ มอบหมายให้ นายบุญสม เหมือนพลอย ครู กศน.ตำบลบางพลีน้อย จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนสู่ความเป็น ประชาธิปไตย....(อ่านต่อ)
  ในวันที่ 9 สิงหาคม 2555 นางสุทธศรี วงษ์สมาน ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการได้เข้าตรวจราชการ ตาม โครงการตรวจราชการ แบบบูรณราการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตามนโยบายของรัฐบาลรอบ Monitoring and Evaluation....
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2555 นางสาวสองเมือง บุญขุนทด ครู กศน.ตำบลราชาเทวะ จัดโครงการหลักสูตรระยะสั้นการทำอาหาร - ขนมเพื่ออาชีพ ให้กับกลุ่มอาชีพ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี....
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 1-6 สิงหาคม 2555 โครงการอาชีพมีงานทำ "การทำพวงหรีดจากผ้าขนหนูและดอกไม้จันทน์สี" กศน.ตำบลบางพลีใหญ่ โดยนางสาวเอกอนงค์ ดีศรี ได้จัดโครงการอาชีพมีงานทำ โดยมีเป้าหมายคือ กลุ่มแม่บ้านพรสว่าง...
(อ่านต่อ)
วันที่ 1 สิงหาคม 2555 เวลา นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผอ.กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ มอบ นางรัศมี อัศวเสมาชัย หัวหน้า กศน.ตำบลปากน้ำ จัดโครงการศิลปะประดิษฐ์จากผ้าขนหนู ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัด สมุทรปราการ...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันเสาร์ ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางวรรณิดา บุญประครอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ผ่านการประเมินเทียบ ระดับการศึกษา ประจำปี ๑/๒๕๕๕...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผอ.กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ มอบนายสุระพจน์ จันเสถียร หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ เปิดโครงการการนวดเพื่อสุขภาพ สร้างอาชีพเพื่อ การมีงานทำ พร้อมด้วย...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานเปิด โครงการอบรม พัฒนาทักษะ ชีวิต ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไป และผู้สูงอายุ โดย...
(อ่านต่อ)
กศน.อำเภอบางบ่อ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร ทำบุญตักบาตร, กิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา, โครงการศึกษาดูงาน กลุ่มฝึกอาชีพชุมชน อำเภอบางบ่อ,กิจกรรม วันสานสัมพันธ์ สานสายใย ร้อยดวงใจ กศน.บางบ่อ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 30,31 กรกฎาคม และ 1 สิงหาคม 2555 กศน.ตำบลบางโฉลง สังกัด กศน.อำเภอบางพลีจัดโครงการน้ำสมุนไพรพร้อมดื่ม 15 ชั่วโมง ให้แก่ประชาชนผู้สนใจของตำบลบางโฉลง...
(อ่านต่อ)
วันที่ 29 กรกฎาคม 2555 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ จัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด กศน.บางบ่อเกมส์ 2012 ณโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โดยมี นายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์ นายอำเภอ...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการมอบ นางอรุณี ธรรมกิจจา และนางนิภา รัชนาภรณ์ และครูประจำกลุ่มโรงเรียนบุรารักษ์ จัดโครงการสืบสานประเพณี "ถวายเทียนพรรษา"...
(อ่านต่อ)
ายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร กศน.จังหวัดสมุทรปราการ นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ นำบุคลากร เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้ ...
(อ่านต่อ)
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับมอบอาสาสมัคร โครงการดังกล่าวจากประเทศจีน จำนวน ๑ คน เพื่อทำหน้าที่สอนภาษาจีน สำหรับผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ตาม โครงการผู้ช่วยสอน ภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยได้ เปิดรับอาสาสมัคร...
(อ่านต่อ)
วันที่ 16 - 20 และ 23 กรกฎาคม 2555 นางสาวสุพิศ ประชาราษฎร์ ครูกศน.ตำบลบางปลา กศน. ตำบลบางปลา จัดกิจกรรม อาชีพการมีงานทำ "โครงการนานาไส้กรอก" โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน...
(อ่านต่อ)
นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ ได้ให้นโยบาย และหลักการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสร้างความเข้าใจ และหาแนวทาง...
(อ่านต่อ)
ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2555 กศน.ตำบลบางพลีใหญ่ จัด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ "โครงการปรับพื้นฐานเติมเต็มความรู้" โดยกิจกรรมให้ความรู้วิชาภาษาภาษาอังกฤษในระดับ ม.ต้น และวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับ ม.ปลาย...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2555 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผอ.กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธาน โครงการ ครอบครัวอบอุ่น ชีวิตปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด โดยร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 3 ตำบลดังนี้ ตำบลปากน้ำ, ตำบลบางเมือง , ตำบลท้ายบ้านใหม่...
(อ่านต่อ)
วันที่ 19- 21 กรกฎาคม 2555 นางสาวเอกอนงค์ ดีศรี จัด กิจกรรมอาชีพมีงานทำ "โครงการการทำกระเป๋าพลาสติกสาน" โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๕ คน ได้รับเกียรติจากตัวแทน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการทำกระเป๋าจักสาน...
(อ่านต่อ)
วันที่16-18 และ 21 กรกฎาคม 2555 นางสาว กชพรรณ มีใจดี จัด โครงการอาชีพระยะสั้นการออกแบบการตัดเย็บกระเป๋าจากเศษผ้า ณ ศรช.บ้านคลองบางขวางบน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มสตรี หมู่ ๓ บ้านคลองบางขวางบน จำนวน ๒๒ คน...
(อ่านต่อ)
กศน.ตำบลบางโฉลง สังกัด กศน.อำเภอบางพลี จัดโครงการ "การทำขนมไทย 30 ชั่วโมง" และ "เสริมสวย (การแต่งหน้า เกล้าผม) 30 ชั่วโมง" ให้แก่ประชาชนผู้สนใจของตำบลบางโฉลง ระหว่างวันที่ 9 - 14 กรกฎาคม 2555 และ 16 - 21 กรกฎาคม 2555...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 18 กรกาคม 2555 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ในชุมชน เพื่อให้ครู กศน.ตำบล ครู ศรช. ตลอดจนบุคลากรในสังกัด...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 นางสาวเอกอนงค์ ดีศรี และนางสาวกชพรรณ มีใจดี จัดโครงการการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่อการสื่อสารฯลฯ...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 นางสาวสองเมือง บุญขุนทด ครู กศน.ตำบลราชาเทวะ จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนทักษะชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลราชาเทวะ ณ โรงเรียนพรหมพิกุลทอง ตำบลราชาเทวะ...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2555 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "ค่ายคุณธรรมนำใจ ป้องกันภัยยาเสพติด" สำหรับนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545...
(อ่านต่อ)
  เมื่อวันที่ 13 กรกาคม 2555 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดโครงการจัดตั้งองค์กรนักศึกษา กศน.จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้องค์กรนักศึกษา กศน.จังหวัดสมุทรปราการ เป็นสื่อกลางระหว่างนักศึกษา กศน....
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 8 และ 15 กรกฎาคม 2555 นางสาวสุพิศ ประชาราษฎร์ ครู กศน.ตำบลบางปลา จัด โครงการ พัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์ ให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลบางปลา ณ กศน.ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี...
(อ่านต่อ)
วันที่ 11 - 14 กรกฎาคม 2555 นางสาวกชพรรณ มีใจดี ครูศรช.บ้านคลองบางขวางบน จัดโครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การออกแบบผลิตภัณฑ์การทำพิมเสนน้ำ เพี่อการมีงานทำให้กับกลุ่มสตรี...
(อ่านต่อ)
  เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 น.ส.สุภสิตา บัวเลี้ยง ผอ.กศน.อำเภอ บางบ่อ จัดโครงการปฐมนิเทศ การประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 โดยมี เป็นประธานเปิดโครงการและให้โอวาท...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2555 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางพลี ได้ดำเนินการจัด โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ณ ศรช.บ้านบางพลีใหญ่ (วัดบางพลีใหญ่กลาง)...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2555 กศน.ตำบลบางโฉลง สังกัด กศน.อำเภอบางพลี จัด โครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้านการ ตัดสินใจและการแก้ปัญหา ให้แก่นักศึกษา กศน.ระดับประถม ม.ต้น และ ม.ปลาย...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2555 นางสาวสองเมือง บุญขุนทด ครู กศน.ตำบลราชาเทวะ จัด โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลราชาเทวะ ณ โรงเรียนพรหมพิกุลทอง ตำบลราชาเทวะ...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2555 นางสาวสองเมือง บุญขุนทด ครู กศน.ตำบลราชาเทวะ จัด โครงการหลักสูตรระยะสั้นการประดิษฐ์ดอกไม้สด เพื่อการมีงานทำให้กับกลุ่มอาชีพ ณ อาคารกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ที่ 12 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี ...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันเสาร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2555 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผอ.กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธาน ในการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา โดยนางบุญธิดา จิตต์ภักดี หัวหน้ากลุ่มจัดการศึกษาและบริหารวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานและ...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 3-6 กรกฎาคม 2555 นางสาวสุพิศ ประชาราษฎร์ ครู กศน.ตำบลบางปลา จัดโครงการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ ให้กับกลุ่มอาชีพหมู่ที่ 9 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 27 คน...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2555 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานใน พิธีเปิดกิจกรรม สัมมนาวิชาการ/ปัจฉิมนิเทศ ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ใน 2 มิติ ...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 3-5 ก.ค 2555 ณ บ้านพักเด็กมหาไถ่ พัทยา ชลบุรี ทีมงาน ไทย PBS ได้จัดอบรม "การทำสื่อ เพื่อประชาสัมพันธ์ " ในการอบรมครั้งนี้ จัดอบรมเฉพาะภาคกลาง...
(อ่านต่อ)

เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2555 นางสาวสองเมือง บุญขุนทด ครูกศน.ตำบลราชาเทวะ จัดโครงการหลักสูตรระยะสั้นการผลิต และออกแบบพวงหรีด ให้กับกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 5 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 2 ก.ค 2555 นายชรินทร์ ใยยั่งยืน (ครูแดง) ครูกลุ่มเป้าหมายพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ และ เครือข่ายคนทำงานด้านเด็ก ได้ระดมความคิดและวางแผนประเด็นปัญหา...
(อ่านต่อ)
น.ส.สุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ จัด โครงการกีฬาต้านยาเสพติด "กศน.เกมส์ 2012" โดยองค์กรนักศึกษา และนักศึกษา กศน. ได้รวมพลังจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. - 22 ก.ค. 2555...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 16.30 น. นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผอ.กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการโครงการประชุมครูเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมี นางบุญธิดา จิตต์ภักดี หัวหน้ากลุ่มการจัดการศึกษาและบริการวิชาการ...
(อ่านต่อ)
นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ ได้รายงานความก้าวหน้าการจัดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ซึ่งดำเนินการเปิดและจัดตั้ง ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนครบทั้ง 8 ตำบลแล้วกับ ส.ส. สลินทิพย์ สุขวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร...
(อ่านต่อ)
น.ส.สุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ครู กศน . อำเภอบางบ่อ จัด กิจกรรม เปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลเปร็ง โดยมี นายสุทิน แก้วธนมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปร็ง เป็นประธานในพิธี...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมกิจกรรม เปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลคลองสวน โดย นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ นำทีมคณะครู กศน.อำเภอบางบ่อ...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2555 กศน.อำเภอบางบ่อ นำโดย นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผอ.กศน.อำเภอบางบ่อ และคณะครู กศน.ตำบลทุกตำบล จัดประชุมประชาคม สมาชิก กองทุน พัฒนาบทบาทสตรี...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 เวลา 09.30 น. นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานเปิด โครงการ เสริมสร้างภูมิปัญญาผู้สูงวัย สุขภาพจิตสดใส สุขภาพกายแข็งแรง...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 14 มิย.2555 นายชรินทร์ ใยยั่งยืน ครูกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ได้รับเชิญเข้าร่วมบันทึกเทปรายการ "คิดดี ทำดี" ช่อง11 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของครูกลุ่มเป้าหมายพิเศษ...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2555 กศน.ตำบลบางโฉลง สังกัด กศน.อำเภอบางพลี จัดโครงการพัฒนาวิชาการด้านภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลบางโฉลง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 51 คน เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ...
(อ่านต่อ)

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดประชุม โครงการกำหนดมาตรฐานเครื่องมือวัด และประเมินผลรายวิชาเลือก ณ ภัตตาคารฮั่วเซ่งฮง ศาลายา จังหวัดนครปฐม...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 นายสุรพล เมฆแดง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา...
(อ่านต่อ)
นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ เข้าร่วมอำเภอบางบ่อจัด โครงการ "งานฉลองสัมพุทธชยันตี 2,600 ปี "เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมนาชินีนาถ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 3 มิถุนายน 2555 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ และคณะครู กศน.อำเภอบางบ่อ จัดประชุมองค์กรนักศึกษา กศน.และจัด โครงการฝึกอบรมทักษะชีวิตรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับเยาวชน ...
(อ่านต่อ)
างสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ และลูกทีมคณะครู กศน.อำเภอบางบ่อ ร่วมกับ องค์กรภาคีเครือข่าย จัด โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำเกษตรกรด้านอาเซียน ยกระดับการศึกษา...
(อ่านต่อ)
นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ มอบสื่อเทคโนโลยี หน่วยเคลื่อนที่ และบริการหน่วยเคลื่อนที่ "อำเภอยิ้ม" กศน.ตำบลคลองนิยมยาตรา...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยอำเภอบางพลี ได้ดำเนิน การจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางพลี...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2555 นาย เขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้นิเทศตรวจเยี่ยม สนามสอบข้อเขียน มิติความรู้ ความคิด การประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1/2555...
(อ่านต่อ)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางพลี ได้ดำเนินการ มอบหนังสือ "หนังสือดี สู่ชุมชน สร้างสังคมรักการอ่าน" ให้กับ กศน. ตำบล จำนวน ๖ แห่ง และหมู่บ้าน...
(อ่านต่อ)
นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ จัดโครงการเปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน และโครงการบ้านหนังสือสู่ชุมชน ตำบลคลองนิยมยาตรา ร่วมกับอำเภอเคลื่อนที่ โดย นายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์ นายอำเภอบางบ่อ...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 บริษัท สุพรรณการประมูล ได้มอบโต๊ะเลคเชอร์ ให้กับ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการโดยมี นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายทินกร ไพรพนานนท์ ประธานชุมชนศรีเพ็ชร...
(อ่านต่อ)
นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ มอบ"บ้านหนังสือ"ให้กับชุมชนทุกหมู่บ้าน ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับมอบ และนำทีมครู กศน.ตำบล ให้บริการนำหน้งสือไปบริการถึงพื้นที่ ประชาชน ...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ นำทีมครู กศน.อำเภอบางบ่อ จัดกิจกรรมสาธิตอาชีพระยะสั้น ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน เพื่อส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ....
(อ่านต่อ)
เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.00-12.00 น. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบางพลี ได้ดำเนินการ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำ ภาคเรียนที่ 1 / 2555...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00 น.กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ปีการศึกษา 2555 โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง 3 เขต พร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ "การศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ" และให้โอวาทคำแนะนำให้กับ นักศึกษา กศน....
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 18พฤษภาคม 2555 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอบางบ่อ นำคณะครู กศน.ตำบลเข้าร่วมพิธีเปิด โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (OTOP Mini MBA) และรับนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช และ....
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 14 - 16 พ.ค.55 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ เข้ารับการนิเทศจาก นายชาญ นพรัตน์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงาน กศน. ตามแผนปฏิบัติการนิเทศ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการฯ ได้ให้การต้อนรับ และร่วมเป็นคณะผู้นิเทศ...
(อ่านต่อ)
ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี งบประมาณ 2555 โดยมี นายวรทัต ลัยนันทน์ เป็นประธานการในการประชุม นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นกรรมการและเลขานุการฯ...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2555 กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้จัด ติวเข้มผู้สมัครเข้าเทียบระดับการศึกษาประจำปีการศึกษา1/2555 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร กศน.อำเภอเมือง สมุทรปราการ เพื่อเตรียมความพร้อม ด้วยการจัดติวเข้มเติมเต็มความรู้ ในมิติความรู้ความคิด...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2555 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ และคณะครู จัดโครงการกิจกรรมปรับพื้นฐานพฤติกรรมการเรียนรู้ และการอยู่ร่วมกัน ในสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา กศน.อำเภอบางบ่อ...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2555 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้จัด พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาบัญชี...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการ สำนักงานกศน.จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายนายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ เข้า ประชุมการเตรียมความพร้อมจังหวัดสมุทรปราการในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 นายสุรชัย อังเกิดโชค รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ในการนี้ นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน....
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2555 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานใน พิธีปฐมนิเทศผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1/2555 พร้อมบรรยาย...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2555 กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้จัด ติวเข้มผู้สมัครเข้าเทียบระดับการศึกษาประจำปีการศึกษา1/2555 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร กศน.อำเภอเมือง สมุทรปราการ เพื่อเตรียมความพร้อม ด้วยการจัดติวเข้มเติมเต็มความรู้ ในมิติความรู้ความคิด...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2555 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ และคณะครู จัดโครงการกิจกรรมปรับพื้นฐานพฤติกรรมการเรียนรู้ และการอยู่ร่วมกัน ในสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา กศน.อำเภอบางบ่อ...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2555 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้จัด พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาบัญชี...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการ สำนักงานกศน.จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายนายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ เข้า ประชุมการเตรียมความพร้อมจังหวัดสมุทรปราการในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 นายสุรชัย อังเกิดโชค รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ในการนี้ นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน....
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2555 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานใน พิธีปฐมนิเทศผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1/2555 พร้อมบรรยาย...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ นางวรรณิดา บุญประคอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานใน พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม จังหวัดสมุทรปราการ...
(อ่านต่อ)
ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๕ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานใน กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ ๓ วัย อำเภอบางเสาธง เนื่องในโอกาส วันสงกรานต์ กศน.อำเภอบางเสาธง ร่วมกิจกรรมต่าง...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 19 และ 20 เมษายน 2555 กศน.อำเภอบางบ่อ ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ อำเภอบางบ่อจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ และ โครงการอิ่มบุญอิ่มใจ ประสานสายใยผู้สูงวัยคลองนิยมยาตรา...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานใน การประชุมการเทียบระดับการศึกษาแนวใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทำความเข้าใจ ขั้นตอนการดำเนินงานการเทียบระดับการศึกษาแนวใหม่...
(อ่านต่อ)
ในวันที่ 18-19 เมษายน 2555 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ นำคณะครู กศน.อำเภอบางบ่อ เข้าร่วม ประชุมการประเมินเทียบระดับการศึกษาแนวใหม่...
(อ่านต่อ)
นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวสืบสานวัฒนธรรมไทยในองค์กร ขอพรผู้ใหญ่ เป็นการอนุรักษ์และสืบสา ประเพณีสงกรานต์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ จัด กิจกรรมวันสงกรานต์ให้กับบุคลากร กศน.ทั้งจังหวัด โดยมีพิธีการสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัว และรับพรจากผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัด นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการประชุมประจำเดือน และให้ทราบถึงภารกิจที่จะดำเนินการต่อไป โดยมี นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ ๑๑เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ "สงกรานต์ กศน. ๒๕๕๕ " นาย ประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. พร้อมด้วยรองเลขาธิการ กศน. ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ อดีตผู้บริหาร กศน. ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น 6 สำนักงาน กศน. ในการนี้ นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 นางวรรณิดา บุญประคอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานใน พิธีทำบุญศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ในการนี้ นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 3 และ วันที่ 7 เมษายน 2555 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางบ่อจัด โครงการอบรมทักษะชีวิตพิชิตโรคผู้สูงอายุตำบลเปร็ง,และโครงการอบรมทักษะชีวิต คุ้มครองสิทธิผู้สูงวัย ฯ เพื่อคุณภาพชิวิตที่ยืนยาวของผู้สูงอายุ กศน.ตำบลคลองสวน...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2555 นางวรรณิดา บุญประคอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ มลฑลพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 6 เมษายน 2555 นางวรรณิดา บุญประคอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องใน วันจักรีมหาราช...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555 นายยงยุทธ ทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานใน การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา จังหวัดสมุทรปราการ...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555 ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานใน พิธีงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเป็นผู้มอบเข็มที่ระลึก "เสมาคุณูปการ"...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555 เวลา 13.00 น. นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.เมืองสมุทรปราการ ได้นิเทศตรวจเยี่ยม การสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักศึกษา ปวช. กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 14.00 น. นายสมศักดิ์ พัวพันธุ์ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม หารือข้อราชการ โดยมีนายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.เมืองสมุทรปราการ เข้าประชุม และ รายงานผล...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ ร่วมชม งานสัปดาห์...
(อ่านต่อ)
วันที่ 24-25 มีนาคม 2555 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีเปิด ค่ายคุณธรรมนำชีวิต นักศึกษา ปวช. ณ ค่ายริมขอบฟ้าเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง " ความรู้คู่คุณธรรม "...
(อ่านต่อ)
วันที่ 20-24 มีนาคม 2555 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ ด้พาคณะวิทยากร แกนนำเกษตรธรรมชาติของ กศน.อำเภอบางบ่อ เข้ารับการฝึกอบรมเกษตรธรรมชาติตามบันทึก...
(อ่านต่อ)
วันที่ 29 มีนาคม 2555 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อนำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอบางบ่อ เข้าร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ เพื่อศึกษารูปแบบการจัดหนังสือของ กศน.ตำบลให้น่าอ่าน...
(อ่านต่อ)
รายงานภาพ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางพลีผอ.กศน.อำเภอบางพลี บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางพลี จัดกิจกรรม โครงการปลูกการอ่าน สานปัญญา ๒ เมษารักการอ่าน ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางพลี...
(อ่านต่อ)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางบ่อ โดย นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผอ.กศน.อำเภอบางบ่อ มอบหมายให้ นางสิรินดา ขวัญสกุล บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบ่อ จัดกิจกรรม โครงการปลูกการอ่าน สานปัญญา ๒ เมษารักการอ่าน ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบ่อ...
(อ่านต่อ)
ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้สดเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระมหาเจษฎาราชเจ้า"โดยนางโสภาวรรณ อัมพันศิริรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 กศน.ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี ร่วมกับ สมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ และ อบต.บางแก้ว ได้จัด กิจกรรมอาชีพระยะสั้นการทำตุ๊กตาไล่ฝนเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการ...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 24- 25 มีนาคม 2555 นางสาวสองเมือง บุญขุนทด ครู กศน.ตำบลราชาเทวะ จัด โครงการวิชาชีพระยะสั้นการประดิษฐ์ดอกไม้จันท์ - พวงหรีด เพื่อการพัฒนาอาชีพ หลักสูตร 10 ชั่วโมง ซึ่งทำการสอน ณ กศน.ตำบลราชาเทวะ ซอยกิ่งแก้ว 48 หมู่ 6 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ...
(อ่านต่อ)
ในวันที่ 20 มีนาคม 2555 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ มอบหมายให้ นางสุกัญญา ชื่นชุม และคณะครู กศน.อำเภอบางบ่อ จัด"โครงการในโรงงาน 1 อาชีพ 1 เรียนรู้กับครู กศน.อำเภอบางบ่อ" โดยสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพจากผลไม้ตามฤดูกาล...
(อ่านต่อ)
วันที่ 12 - 16 มีนาคม 2555 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นางโสภาวรรณ อัมพันศิริรัตน์ รองผู้อำนวยการ นำคณะลูกเสือวิสามัญ ของ กองลูกเสืออำเภอเมืองสมุทรปราการ จำนวน ๑ กอง ๔ หมู่ จำนวน ๓๒ คน ซึ่งเป็นนักศึกษา ...
(อ่านต่อ)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางบ่อ โดย นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผอ.กศน.อำเภอบางบ่อ มอบหมายให้คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอบางบ่อ เข้าร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ร่วมกับภาคีเครือข่าย ณ อบต.บางเพรียง นางวรรณิดา บุญประคอง ผู้ว่าราชการ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดอำเภอฯ (รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองสมุทรปราการ) เป็นประธานการ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เกี่ยวข้อง ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม (ชั้น 3)...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม 2555 กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ โดยการนำของนายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ และนายเขษมศักดฺ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ เทียบระดับการศึกษา ในงาน "อนาคตการศึกษาไทย"...
(อ่านต่อ)
ในวันที่ 7 มีนาคม 2555 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ นำคณะครูและ นักศึกษาได้เข้าร่วมงานอนาคตการศึกษาไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ครูและนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมการใช้เทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนรู้...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2555 พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร โดยท่านประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. เป็นผู้มอบรางวัลในการนี้ นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้เข้ารับรางวัล "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2554 ในวันสถาปนา กศน.ปี 2555 ในครั้งนี้ด้วย...
(อ่านต่อ)
ในวันที่ 4 มีนาคม 2555 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการแสดงความยินดี กับ นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อที่ได้รับรางวัลเครือข่ายดีเด่นระดับประเทศประเภท ทัณฑสถาน/เรือนจำ ประจำปีพุทธศักราช 2555...
(อ่านต่อ)
ในวันที่ 4 มีนาคม 2555 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางบ่อ จัดโครงการประกวดโครงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นอาเซียน ณ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ โดยมีนางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผอ.กศน.อำเภอบางบ่อเป็นประธาน ...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30 น. ท่านธวัช ชลารักษ์ รองเลขาธิการ กศน. ท่านประเสริฐ หอมดี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ และ ท่านสัจจา วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน. เป็นคณะกรรมการประเมินผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2554...
(อ่านต่อ)
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้ดำเนิน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net)ประจำปี 2554 เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย...
(อ่านต่อ)
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางบ่อ ดำเนินการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ประจำปีการศึกษา 2554 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย...
(อ่านต่อ)
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ และคณะครู กศน. อำเภอบางบ่อ นำกิจกรรมห้องสมุดอำเภอบางบ่อ เคลื่อนที่ส่งเสริมและฝึกทักษะการอ่านให้บริการประชาชน โดยได้รับ การสนับสนุนรถโมบายเคลื่อนที่...
(อ่านต่อ)
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ และคณะครู กศน. อำเภอบางบ่อ นำกิจกรรมตัดผมชายพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรราม กศน. และ รับสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี...
(อ่านต่อ)
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ ร่วมกับอำเภอบางบ่อประชุมชี้แจงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน การลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี ...
(อ่านต่อ)

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 9.00 น. นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้ประชุมซักซ้อมบทบาทหน้าที่ ครู ศรช. เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานอย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ห้อง Meeting room กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ ...
(อ่านต่อ)

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 15.30 น. นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดอำเภอฯ(รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองสมุทรปราการ) เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน "กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี"...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 153 คน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ...
(อ่านต่อ)
ในวันที่22 กุมภาพันธ์ 2555 นายสิทธิศักดิ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางพลี และคณะ ร่วมชี้แจงเกี่ยวกับ การลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ที่ว่าการอำเภอบางพลี ชั้น 3...
(อ่านต่อ)
นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ มอบหมายให้คณะครู กศน. อำเภอบางบ่อ "จัดกิจกรรมโครงการ 1อาชีพ 1 การเรียนรู้กับครู กศน.อำเภอบางบ่อ" โดยสาธิตการทำน้ำคลอโรฟิล...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ และคณะครู กศน. อำเภอบางบ่อ จัดประชุมชี้แจงนักศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติฯ N-Net...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการนิเทศ กศน.ตำบลและศูนย์การเรียนชุมชน นำโดย นายสิทธิศักดิ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางพลี และเครือข่ายแต่ละตำบล ได้นิเทศ กศน.ตำบลและศูนย์การเรียนชุมชนของ กศน.อำเภอบางพลี...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 คณะบุคลากร กศน.อำเภอบางพลี ได้ไปศึกษาดูงานมหกรรมเกษตรธรรมชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2555 ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ...
(อ่านต่อ)
นางสาวสุภสิตาบัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ จัด ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET) ณ ศูนย์สอบเรือนจำกลางสมุทรปราการ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ...
(อ่านต่อ)
ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 อาสาสมัครชมรมคุ้มครองผู้บริโภค กศน.ตำบลบางโฉลง เดินรณรงค์นำความรู้สุ่ชุมชน ตาม "โครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชันในวโรกาส 84 พรรษา"มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา...
(อ่านต่อ)
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ โดย นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก เป็นประธานในการประชุมสรุปผลและติดตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ
ในการประชุมมีผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ทุกแห่ง
...
(อ่านต่อ)
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ โดย นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก เป็นประธานในการเลี้ยงส่งบุคลากร โครงการครูคืนถิ่น ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดการประชุม เรื่อง การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) โดยนายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม เพื่อเป็นการเตรียมความ...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมภาคีเครือข่าย นำรถห้องสมุดเคลื่อนที่ เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมเครือข่ายเยาวชนแกนนำป้องกัน และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาค 1 ครั้งที่ 6 ณ จังหวัดชัยนาท...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. อำเภอเมืองสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ...
(อ่านต่อ)

เมื่อวันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2555 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิด โครงการ อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน เสริม สร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ Chiang Mai Orchid Hotel...
(อ่านต่อ)

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 นายปิยะ กองอิ้ม ครู กศน.ตำบลบางแก้ว ได้จัดประชุม คณะกรรมการชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ณ กศน.ตำบลบางแก้ว และ จัดกิจกรรมให้นักศึกษาเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 นางสาวสองเมือง บุญขุนทด ครู กศน.ตำบลราชาเทวะ จัดกระบวนการเรียนรู้ เรื่องเพศศึกษา UP TO ME ตามโครงการรณรงค์การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในสถานศึกษา และกิจกรรมเดินรณรงค์การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค เพื่อเทิดไท้องค์ราชันฯ...
(อ่านต่อ)
ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการบริหารชมรมคุ้มครองผู้บริโภค กศน.ตำบลบางโฉลงได้ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และร่วมกันออกแบบกิจกรรมต่างๆ ตาม "โครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชันในวโรกาส 84 พรรษาฯ"...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 26- 27 มกราคม ๒๕๕๕ นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการฯ นางโสภาวรรณ อัมพันศิริรัตน์ เป็นประธาน เปิดการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นิเทศภายในสถานศึกษา กศน.จังหวัดนางรัตนา แก่นสารี กลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา...
(อ่านต่อ)
ในวันที่ 28 -29 มกราคม 2555 กศน.ตำบลบางโฉลง สังกัด กศน.อำเภอบางพลี ได้จัดโครงการอาชีพระยะสั้น การทำยาหม่องสมุนไพร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้จริง โดย นายสิทธิศักดิ์ สุคนธวงศ์ ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 29 มกราคม 2555 องค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอบางพลี ได้จัดพิธีไหว้ครู โดยมี นายสิทธิศักดิ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางพลี เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ครูบาอาจารย์...
(อ่านต่อ)
นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางบ่อ มอบหมายให้นางอรชร ประเสริฐสิน และ นางสาวรุ่งรัตน์ เอี่ยมสุกใส พนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนต้นแบบเพื่อเด็กน้อยผู้ขาดโอกาส...
(อ่านต่อ)
วันที่ 23 - 24 มกราคม 2555 นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการโครงการฝึกอบรมบริหารงบประมาณ ด้วยระบบสารสนเทศ และการส่งจดหมายราชการด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา โดยมี นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอนาตาล จ.อุบลราชธานี เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ นางวรรณิดา บุญประคอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน เปิดงาน "วันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ" นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นางโสภาวรรณ อัมพันศิริรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. ...
(อ่านต่อ)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางบ่อ โดยนางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผอ.กศน.อำเภอบางบ่อ ส่งคณะครูเข้ารับชม นิทรรศการงาน BOI Fair เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันต่อโลกวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้น โดยใช้สโลแกนที่ว่า "โลกสดใส ไทยยั่งยืน "...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2555 กศน.ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี ได้จัดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา เรื่อง การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม การคุมกำเนิดและการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยจัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์สร้างความตระหนัก ...
(อ่านต่อ)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางบ่อ จัดมอบเกียรติบัตรให้กับครู กศน.อำเภอบางบ่อ ที่ปฏิบัติคุณความดีในการเข้าร่วมโครงกา"จิตอาสา เยียวยาประชาชน" โดยการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบมหาอุทกภัย ปี ๒๕๕๔ โดยการนำของ...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555 เวลา 10.00 น. กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2555 โดยมี นายวรทัต ลัยนันทน์ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา ...
(อ่านต่อ)
ในวันที่ 19 มกราคม 2555 โดย นางโสภาวรรณ อัมพันศิริรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้รับมอบหมาย จาก นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมในงานจังหวัดเคลื่อนที่ ของ จังหวัดสมุทรปราการ ตามโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน "...
(อ่านต่อ)
ในวันที่ 18 มกราคม 2555 นางโสภาวรรณ อัมพันศิริรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรปราการ นำคณะบุคลากร ของ สำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมงานรัฐพิธี ถวายพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน "วันยุทธหัตถี" ...
(อ่านต่อ)
ในวันที่ 16 มกราคม 2555 นางโสภาวรรณ อัมพันศิริรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็น คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 สมุทรปราการ และ นางอรฤดี พูลศรีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถม ศึกษา สมุทรปราการ เขต 2 เข้าร่วมงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๕...
(อ่านต่อ)
วันที่ 16 มกราคม 2555 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางบ่อ ได้ส่งคณะครู กศน.อำเภอบางบ่อ เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม วิชาชีพครู ของสำนักงานคุรุสภาและเข้าร่วมกิจกรรมการบันทึกสมุดบันทึกความเป็นครูดี อย่างต่อเนื่องรวม 84 วัน ...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 เวลา 09.00 น. กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้จัดพิธีบูชาบูรพาจารย์ เนื่องในวันครู ประจำปี 2555 โดยมี นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีนำสวดมนต์บูชา พระรัตนตรัย อ่านคำสดุดีครู และนำกล่าวคำปฏิญาณตน...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางบ่อ โดยนางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผอ.กศน.อำเภอบางบ่อ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษา กศน.อำเภอบางบ่อตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน...
(อ่านต่อ)
ในวันที่ 8 มกราคม 2555 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผอ.กศน. อำเภอบางบ่อนิเทศกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของ ครู กศน.อำเภอบางบ่อ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่เพื่อดึงความสามารถ ของครูออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ต่อการ เรียนการสอน...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2555 จังหวัดสมุทรปราการ จัดงาน "วันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๕" โดยมี นางวรรณิดา บุญประคอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี สำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัด รถเคลื่อนที่ ส่งเสริมการอ่าน จัดแข่งขันเกม และกิจกรรมอื่น ๆ ภายในรถ มีเด็กขึ้นไปใช้บริการมาก...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 ช่วงเช้า กศน.อำเมืองสมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 โดยการนำของนายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้นำกิจกรรมต่างๆไปจัดให้ความสุข สนุกสนานแก่เด็กทั้งหลาย ประกอบด้วย กิจกรรม...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2555 กศน.ตำบลบางโฉลง,กศน.ตำบลราชาเทวะ สังกัดอำเภอบางพลี และ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางพลี ได้จัดงานกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ปั ๒๕๕๕ โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เกมทายปัญหา วาดภาพ กีฬาฯลฯ ได้รับการสนับสนุนสิ่งของรางวัลจากส่วนราชการ และประชาชน...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2555 นายสัมฤทธิ์ ศักดิ์ตระกูลกล้า ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพระประแดง ได้จัดงาน"วันเด็กแห่งชาติ ปี 2555" ให้ กลุ่มเด็กพิเศษ"ออธิสติค" (บ้านเลขที่ 628 ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ) ซึ่งได้รับการสนับสนุน สิ่งของ กระเป๋าหนังสือ เครื่องเขียน แบบเรียน ฯลฯ จาก อบจ.สมุทรปราการ...
(อ่านต่อ)
นางสาวอมรรัตน์ วัดบัว นักศึกษากศน.สังกัด ศรช.ลูกพระดาบส กศน.อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้า ร่วมพิธีรับเกียรติบัตรและโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ...
(อ่านต่อ)
เมื่อวันที่ 10 , 11 มกราคม 2555 กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด ณ ค่ายริมขอบฟ้าเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ...
(อ่านต่อ)
next

หน้าหลัก กศน.สมุทรปราการ ความเป็นมา ที่ตั้ง/แผนที่ บุคลากร ศรช.ฯคลังแหล่งเรียนรู้ WEBBOARD