แบบรายงานข้อมูลนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544
ภาคเรียนที่ 2/2553
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ

รายงานนักศึกษาลงทะเบียนเรียน  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2553
ที่
สถานศึกษา
ประถมศึกษา
รวม
มัธยมศึกษาตอนต้น
รวม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม
รวม
นักศึกษาผู้คาดว่าจะจบ  ภาคเรียนที่  2/2553
หลักสูตร  44
หลักสูตร
หลักสูตร  44
หลักสูตร
หลักสูตร  44
หลักสูตร
ปวช.
ที่
สถานศึกษา
หลักสูตร  44
หลักสูตร  51
รวมผู้คาด
พบกลุ่ม
คูปอง
ทางไกล
51
พบกลุ่ม
คูปอง
ทางไกล
51
พบกลุ่ม
คูปอง
ทางไกล
51
ทั้งสิ้น
ประถม
ม. ต้น
ม. ปลาย
ประถม
ม. ต้น
ม. ปลาย
ว่าจะจบ
1 กศน. อำเภอเมือง      88     8     174   270     652  102      34   1,822   2,610  1,083  184    124   1,970  540   3,901    6,781 1 กศน.เมือง     43  346     626     15  218       20    1,268
2 กศน. อำเภอบางบ่อ      45     136   181     150     383      533     202     438      640    1,354 2 กศน.บางบ่อ     12    56       73  -   -   -        141
3 กศน. อำเภอบางพลี      23     120   143     350       2     584      936     401      14     599    63   1,077    2,156 3 กศน.บางพลี       9  121     169  -      5  -        304
4 กศน. อำเภอพระประแดง      32     191   223     210     615      825     395     779   1,174    2,222 4 กศน.พระประแดง     12    60     130  -   -   -        202
5 กศน. อำเภอพระสมุทรเจดีย์      28       60     88     197     348      545     282     513      795    1,428 5 กศน.พระสมุทรเจดีย์     11    82     107  -     22         5       227
6 กศน. อำเภอบางเสาธง       8       59     67     188     526      714     320     605      925    1,706 6 กศน.บางเสาธง       4    51     128  -   -   -        183
รวม
   224     8  -      740  972  1,747  102      36   4,278  6,163  2,683  184    138   4,904  603  8,512  15,647 รวม     91  716   1,233     15  245       25   2,325
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2553
ภาคเรียนที่
1/2554