Date:
 

เมื่อวันที่ 14 - 19 สิงหาคม 2555
นายปิยะ กองอิ้ม ครู กศน.ตำบลบางแก้ว
ได้จัดโครงการอาชีพเพื่อการมีงานทำ
การทำ ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา

บ้านคุณสุนีย์ เอี่ยมดีเลิศ
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 35 คน เพื่อให้ประชาชนได้นำความรู้
ที่ได้ไปใช้ประกอบอาชีพและสร้างรายได้
หน้าแรก กศน.สมุทรปราการ(ความเป็นมา) ที่ตั้ง/แผนที่ บุคลากร Webboard ศูนย์การเรียนฯคลังแหล่งเรียนรู้