ค่านิยม12 ประการ โดยครูชรินทร์ รู้อ่าน


กศน.อำเภอเมือง

กศน.อำเภอบางบ่อ

กศน.อำเภอบางพลี

กศน.อำเภอบางเสาธง

กศน.อำเภอพระประแดง

กศน.อำเภอพระสมุทรเจดีย์

ศูนย์การเรียนชุมชน

ห้องสมุดประชาชน
ข้อมูล/สถิติ
ผลการดำเนินงาน
แผนงาน-โครงการ
วิชาชีพระยะสั้น
ข้อมูลนักศึกษาผู้จบหลักสูตร

สำนักงาน กศน.ศธ.
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ธนาคารความรู้
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2550
get code for tracking website
เริ่มนับวันที่ 05/12/49

  สนใจเรื่องสมัครการเรียน การสอน ติดต่อปรึกษาได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ได้ทุกวันเวลาราชการ โทร : 0-2384-5648 โทรสาร : 0-2394-0532 ....


  • โครงการ ค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจค่านิยม 12 ประการ
  • กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดฯ
  • กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมในการปฏิบัติงานของ กศน.ตำบล ในอำเภอพระสมุทรเจดีย์
  • กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมในการปฏิบัติงานของ กศน.ตำบล ในอำเภอพระประแดง
  • ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมในการปฏิบัติงานของ กศน.ตำบล ในอำเภอบางเสาธง
  • ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมในการปฏิบัติงานของ กศน.ตำบล ในอำเภอบางพลี
  • กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ ติดตามความพร้อมในการปฏิบัติงานของ กศน.ตำบล ในอำเภอบางบ่อ
  • กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 2/2557
  • โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557
  • ผู้อำนวยการพบปะนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ ก่อนเข้าเรียน
วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2557 นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอบางบ่อ ได้ นำคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอบางบ่อ เข้าร่วม โครงการ ค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจค่านิยม 12 ประการ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2557 นางธัชชนก พละศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด สมุทรปราการ มอบหมายให้ ดร.กัญจน์โชติ พัฒนสมบัติ รอง ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย นางยุพา กิตติดุษฎีธรรม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ พิเศษ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การประเมินเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุด...
(อ่านต่อ)
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 นางธัชชนก พละศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด สมุทรปราการ ,ดร.กัญจน์โชติ พัฒนสมบัติ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ หัวหน้ากลุ่มงานฯลงพื้นที่ติดตาม ความพร้อม ในการปฏิบัติ งานของ กศน.ตำบล ในอำเภอพระสมุทรเจดีย์...
(อ่านต่อ)
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 นางธัชชนก พละศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด สมุทรปราการ ,ดร.กัญจน์โชติ พัฒนสมบัติ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ หัวหน้ากลุ่มงานฯลงพื้นที่ติดตาม ความพร้อม ในการปฏิบัติ งานของ กศน.ตำบล ในอำเภอพระประแเดง...
(อ่านต่อ)
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 นางธัชชนก พละศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด สมุทรปราการ ,ดร.กัญจน์โชติ พัฒนสมบัติ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ หัวหน้ากลุ่มงานฯลงพื้นที่ติดตาม ความพร้อม ในการปฏิบัติ งานของ กศน.ตำบล ในอำเภอบางเสาธงการลงพื้นที่ ในครั้งนี้...
(อ่านต่อ)
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 นางธัชชนก พละศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ, ดร.กัญจน์โชติ พัฒนสมบัติ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ หัวหน้ากลุ่มงาน ฯ ลงพื้นที่ติดตามความพร้อม ในการปฏิบัติงานของ กศน.ตำบล ในอำเภอบางพลี...
(อ่านต่อ)
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 นางธัชชนก พละศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ , ดร.กัญจน์โชติ พัฒนสมบัติ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ หัวหน้ากลุ่มงาน ฯ ลงพื้นที่ติดตามความพร้อม ในการ ปฏิบัติงานของ กศน.ตำบล ในอำเภอบางบ่อ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 นางธัชชนก พละศักดิ์ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัด สมุทรปราการ เป็นประธานเปิด การปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอเมือง สมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 2/2557 และมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาผู้จบ หลักสูตร ปวช....
(อ่านต่อ)
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 2/2557 โดยมี นางธัชชนก พละศักดิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ฯ ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ นำนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองฯ ทำกิจกรรม ก่อนเข้าเรียน โดยให้นักศึกษากล่าวคำปฏิญาณ และค่านิยมหลัก ของคนไทย 12 ประการ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดี...
(อ่านต่อ)
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดให้มีการประชุม เพื่อเตรียมพร้อมในการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ ...
(อ่านต่อ)
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ดร.กัญจน์โชติ พัฒนสมบัติ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางสาวยุพา กิตติดุษฎีธรรม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่นิเทศการเรียนการสอน...
(อ่านต่อ)

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 นางธัชชนก พละศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ , ดร.กัญจน์โชติ พัฒนสมบัติ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงาน กศน.จังหวัด สมุทร ปราการ ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมในการปฏิบัติงานของ กศน.ตำบล...
(อ่านต่อ)
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ นางธัชชนก พละศักดิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปรากา ,ดร.กัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ
รองผู้อำนวยการฯ และคณะพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน...
(อ่านต่อ)
อ่านข่าวย้อนหลัง   next 2 next 3 


การสำรวจพิกัดที่ตั้งการให้บริการฯ
การค้นหาพิกัดตำแหน่ง ที่ตั้งฯ

Download คำชี้แจงการกรอกข้อมูล เตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาฯ โดย กศน.ตำบล
Download ด่วนที่สุด มาตรการประหยัดงบประมาณ สป.ฯถึงสถานศึกษาทุกแห่ง

Downloadใบสมัครสมาชิกช.พ.ค.(ฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา)
DOWNLOAD แจ้งข้อมูลการจัดตั้งโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน....


กระทู้ใหม่ล่าสุดจาก Webboard
  ดูกระทู้ทั้งหมด
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ
34/1 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร : 0-2384-5648 โทรสาร : 0-2394-0532

since 05/12/2549 Best view at 1024 x 728 pixel All right reserve
Contact us:samutprakan_onie@hotmail.com

"วันรักการอ่าน"
ความรู้สู่ประชาคมอาเซียน
รับ-ส่ง หนังสือราชการ แจ้ง


อ่านคู่มือนักศึกษา, ผลการสอบ และปฏิทินการศึกษา ..

 ผลสอบ ปวช.พณิชฯ อ.เมือง คอม, บัญชี ฯลฯ
 กลุ่มเรียนวันเสาร์
 กลุ่มเรียนวันอาทิตย์
 เทียบระดับ
(เพื่อขอจบ)

อาชีพอิสระ 60 อาชีพ

บทความ
รวมบทความที่น่าสนใจ
ของ สำนักงาน กศน.
จังหวัดสมุทรปราการ
(ขออภัยอยู่ระหว่างรวบรวม)
ราคาน้ำมันประจำวันนี้